DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZEDajcie szansę arkuszowi - arkusze kalkulacyjne w firmieKontakt
eLsk3D
Piotr Laskowski
KARTY KREDYTOWE czyli DODATKOWE PIENIĄDZE W FIRMIE
KARTY KREDYTOWE czyli DODATKOWE PIENIĄDZE W FIRMIE

 

KARTY KREDYTOWE

CZYLI

SPOSÓB NA DODATKOWE PIENIĄDZE W FIRMIE

 

Karty kredytowe to nowoczesna możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania działalności gospodarczej. Od typowego kredytu różni je przede wszystkim bardzo niski koszt pozyskania – większość banków wydaje obecnie karty kredytowe po promocyjnie niskich cenach lub całkowicie bezpłatnie, oraz sposób realizacji kredytu poprzez dokonywanie transakcji wyłącznie za pomocą karty. Drugim istotnym elementem jest sposób spłaty zadłużenia powstającego na rachunku karty kredytowej. Aby bank nie naliczył odsetek należy spłacić zadłużenie powstałe w okresie rozliczeniowym w dniu wyznaczonym przez bank – najczęściej dzień ten przypada ok. 20-tego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

Taki mechanizm powoduje, że maksimum korzyści z wykorzystania kart kredytowych można odnieść wyłącznie poprzez stworzenie długookresowego harmonogramu wydatków realizowanych za pomocą karty oraz okresowych spłat zadłużenia na karcie.

Zachowanie minimalnej dyscypliny wydatków oraz nieodbieganie od przyjętego harmonogramu pozwoli, w krótkim czasie „wygospodarować” dodatkowe środki na bieżącym rachunku firmowym w kwocie, której górny pułap będzie zbliżony do kwoty przyznanego limitowi na karcie kredytowej.

Najprostszym przykładem wydatków, które pozwalają optymalizować efekty wykorzystania kart kredytowych w działalności gospodarczej są wydatki na paliwo. W większości firm zakupy paliwa mają charakter ciągły i w miarę równomiernie rozłożony w czasie, a jednocześnie są to z reguły wydatki gotówkowe, które bez trudu można realizować za pomocą kart płatniczych.

Przejście na karty kredytowe należy poprzedzić analizą rozkładu wydatków na paliwo minimum w dwóch kolejno po sobie następujących miesiącach. Chodzi o właściwe dobranie momentu dokonywania wydatków tak aby z jednej strony maksymalizować wykorzystanie środków z karty, a z drugiej nie dopuścić do przekroczenia przyznanego limitu zadłużenia.

Dla zobrazowania problemu przyjęcia właściwego harmonogramu wydatków posłużmy się przykładem wykorzystania karty kredytowej o przyznanym limicie wydatków w wysokości 5.000 PLN oraz z terminem spłaty zadłużenia za każdy miesiąc do 20-tego dnia następnego miesiąca. Jeżeli wykorzystamy cały limit w jednym miesiącu rozliczeniowym zablokujemy sobie możliwość dokonywania wydatków aż do dnia spłaty zadłużenia. Jest to bardzo nieefektywne ponieważ zamiast przenosić ciężar wydatków w pełni na kartę kredytową w miesiącu, w którym przypada spłata będziemy zmuszeni, z bieżących środków ponieść jednocześnie wydatki oraz dokonać spłaty zadłużenia. Rozwiązaniem jest odpowiednie rozłożenie wydatków finansowanych kartą kredytową w czasie, w sposób zapewniający ciągłość obciążeń karty w całym okresie. To właśnie ta ciągłość i stabilność wydatków stanowią podstawowy element mechanizmu powstawania dodatkowego pieniądza na rachunku przedsiębiorstwa. W naszym przykładzie możemy przyjąć, że wydatki z karty powinniśmy rozpocząć od 20-tego dnia pierwszego miesiąca i do końca tego miesiąca wydać 1.000 PLN. W następnym miesiącu należałoby założyć wydatki z karty na poziomie 3.000 PLN w taki sposób aby 2.000 PLN wydać do dnia 20-tego, a 1.000 PLN do końca miesiąca. Spłata zadłużenia za poprzedni miesiąc w wysokości 1.000 PLN spowoduje, że w kolejny okres wejdziemy z wolnym limitem w wysokości 2.000 PLN, które należy wydać ponownie do 20-tego następnego miesiąca, kiedy to spłacimy 3.000 PLN zadłużenia za poprzedni okres udostępniając tym samym nowy limit.

Postępując wg tego schematu „przesuwany” regularne płatności o blisko 2 miesiące stwarzając tym samym rezerwę finansową z bieżących wpływów, która zostaje „w kieszeni”. Moment ostatecznej spłaty karty jest na tyle odległy w czasie (karty są najczęściej wieloletnie), że przy założeniu ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej, nie wywiera on istotnych skutków ekonomicznych.

 

             Piotr Laskowski doradca podatkowy   
                                                                         
www.laskow.pl     
            
                                                                                               kontakt: 500237815

         

 


DORADZTWO PODATKOWE I GOSPODARCZE|Dajcie szansę arkuszowi - arkusze kalkulacyjne w firmie|Kontakt